Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Biblioteka Publiczna w Zaniemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://biblioteka.zaniemysl.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alina Sobkowiak, adres poczty elektronicznej biblioteka@zaniemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 61 2857023. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ZANIEMYŚL, UL. SIENKIEWICZA 4, 63-020 ZANIEMYŚL
Biblioteka znajduje się w budynku wielofunkcyjnym, w którym mieści się obok nas siedziba Przedszkola Samorządowego. Do dwóch pomieszczeń naszej placówki prowadzą pierwsze dwa wejścia, obydwa od ulicy Sienkiewicza: jedno do wypożyczalni dla dorosłych, drugie do oddziału dla dzieci wraz z czytelnią. Żadne z wejść nie jest odpowiednio szerokie, aby można było wjechać przez nie na wózku inwalidzkim, mimo, że od strony Przedszkola Samorządowego jest podjazd dla tych pojazdów. Dla osób na wózkach dostępne są niewielkie korytarze i pomieszczenia w całym budynku. W budynku nie ma jednak windy. Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem Urzędu Gminy, niedaleko budynku Biblioteki wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy bibliotece wydzielono miejsce na ogródek, gdzie dojedzie osoba z niepełnosprawnością. Do budynku biblioteki i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Jednak nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Bibliotece Publicznej w Zaniemyślu. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w naszej placówce, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: biblioteka@zaniemysl.pl lub biblioteka.zaniemysl@gmail.com 
  • telefonicznie lub
  • faxem na nr 61 28-57-023
  • osobiście w Bibliotece Publicznej w Zaniemyślu,
  • drogą pocztową na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl, ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny